DSpace
 

DSpace at NUOL >

Header Title:

Jump: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Enter:   
Sort By Order Rpp: Etal
Range
 ???browse.full.next???
Issue DateTitleAuthor(s)
8-Apr-2013 ສະພາບ ແລະ ບັນຫາ ການບໍລີຫານວິຊາການ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ( ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ )ພະເມືອງ, ຄຳຜົງ
8-Apr-2013 ສະພາບ ແລະ ບັນຫາ ການບໍລີຫານງານວິຊາການ ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທຳມະວົງສາ, ລັດສະຫມີ
4-Apr-2013 ສະພາບ ແລະ ບັນຫາການບໍລິຫານການຈັດການການຮຽນ-ການສອນໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໃນນະຄອນຫລວງງວຽງຈັນໄຂ່ຄຳ, ສີສົມພູ
27-Feb-2013 ສະພາບ ແລະ ບັນຫາການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ການສອນໃນສະຖານສຶກສາ ອາຊີວະສຶກສາ ພາກລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນHeuangvilay, Kadkeo
19-Jul-2013 ສະພາບ ແລະ ບັນຫາການບໍລິຫານການສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວ່າງຈົ່ງເຈີ, ບຸນໄຊ
22-Feb-2013 ສະພາບ ແລະ ບັນຫາການບໍລິຫານວຽກງານວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນOUDOMSIN, Khamla
28-Jun-2013 ສຶກສາ ອິດທິພົນ ການຮັບຮູ້ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດທຸລະກິດຮ້ານອາຫານວົງສີ, ພົງສຸກ
15-Jul-2015 ສຶກສາ ການຮັບຮູ້ ຂອງລູກຄ້າຕໍ່ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດຂອງ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມຫຼວງສີອາໄພ, ດອນໄຊ
2-Sep-2014 ສຶກສາ ທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທາງການເງິນໃນການປະຕິບັດງານ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພິລາລົມ, ເພັດສະໄໝ
Jun-2010 ສຶກສາ ສາເຫດດຶງດູດການຂໍຕັງຖິ່ນຖານຖາວອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວສີວິໄລ, ສາຍສະຫມິງ
Jun-2010 ສຶກສາ ສາເຫດດຶງດູດການຂໍຕັ້ງຖິ່ນຖານຖາວອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວສີວິໄລ, ສາຍສະຫມິງ
Sep-2014 ສຶກສາ ການພົວພັນລະຫວ່າງການຂາດດຸນງົບປະມານ ກັບພາວະເງິນເຟີ້ ໃນ ສປປ ລາວກໍລະສະປຸ, ສຸທະວີໄຊ
Mar-2013 ບັນຫາ ແລະວິທີການແກ້ໄຂການນຳໃຊ້ອັກຂະຫຼະລາວ ກໍລະນີສຶກສາຫວຽດນາມຫງອກມິງ, ຫງວ້ຽນ
2-Sep-2014 ສຶກສາ ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດນໍ້າປະປາ ກໍລະນີສຶກສາ: ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແສນນຸວົງ, ຂັນທະໄຊ
2015 ສຶກສາ ມາດຕະຖານການອອກແບບລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານສາທາລະນະ ສຳລັບຄົນພິການພອນດານີ, ດວງສະຫັວນ
15-Jul-2015 ສຶກສາ ລະດັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນການຮຽນ ການສອນ ຂອງຄູໃນວິທະຍາໄລອາຊີວະສຶກສາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອຸ່ນລາສີ, ວັນສີ
2011 ສຶກສາ ແລະສ້າງຄູ່ມືກວດສອບອາຄານເພື່ອເປັນບ່ອນອິີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງມາດຖານນຳໃຊ້ໃນ ສປປ.ລາວນັນທະກອນ, ວິລະຍຸດ
15-Jul-2015 ສຶກສາ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ມີຕໍ່ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ອິນໂດຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບຸດສະດາ, ລັດຕິນາ
12-Dec-2017 ທ່າແຮງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງການຜະລິດກາເຟອີນຊີ ຢູ່ ສປປ.ລາວ: ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງກົມມະເມືອງ, ແສງສຸລີ
2014 ປຽບທຽບ ການນຳໃຊ້ ຖານຂໍ້ມູນເອກເອມແອວ ແລະຖານຂໍ້ມູນແບບສຳພັນ ຂອງລະບົບເກັບກຳສະຖິຕິ ສຳລັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເດດພົມມະເທດ, ດາວສະຫວ່າງ
Range
 ???browse.full.next???

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2007 MIT and Hewlett-Packard - Feedback ???jsp.layout.footer-default.alt???